Caracterizarea sistemului informational contabil al intreprinderii moderne

Referate romana

Caracterizarea sistemului informational contabil al intreprinderii moderne


Caracterizarea sistemului informational contabil al intreprinderii moderne
Generalitati
Notiunea de informatie este complexa si de mare generalitate. La momentul aparitiei sale, conceptul de informatie a suscitat dispute filosofice pe tema caracterului material al acesteia. Norbert Winer spunea” Informatia este informatie, nu este materie sau energie”
Masura informatiei se poate calcula cu formula lui Shannon si se numeste Entropie informationala.
Transferul informatiilor între diferite procese, activitati, sisteme sau subsisteme creeaza o problematica complementara cantitatii de informatie si anume problema comunicarii.
Circulatia informatiei din momentul producerii unui fenomen într-un proces si pâna când pe baza cunoasterii lui, se declanseaza un nou eveniment precum si cu precizarea continutului informatiei, destinatiei, locului stocarii, alcatuiesc sistemul informational.
Literatura de specialitate precizeaza de asemenea ca, un sistem informational se ceeaza si se dezvolta odata cu activitatea pe care o reflecta.
Având în vedere caracterul dinamic al sistemului economic, în mod obiectiv si sistemul informational trebuie sa fie într-o continua adaptare si perfectionare.
Necesitatea si fazele analizei sistemului informational existent
Analiza sistemului informational existent are scopul de a efectua un studiu complex asupra tuturor activitatilor si fluxurilor informationale existente, a volumului de informatii prelucrate, a ariei de cuprindere a sistemului informational si a dotarii existente cu tehnica de calcul, pentru a se evidentia calitatile, limitele, si deficentele actualului sistem informational, în vederea stabilirii cerintelor generale ce vor fi asigurate prin intermediul unui nou sistem informatic ce urmeaza a fi implementat.
În analiza sistemului informational se tine cont de urmatoarele etape:
Delimitarea ariei de cuprindere a sistemului informational existent
Reflectarea activitatilor si operatiilor de culegere, transmitere si prelucrare a datelor specifice sistemului informational existent
Surprinderea modificarilor ce se impun în organizareea si functionarea sistemului informational
Evidentierea dotarii existente cu tehnica de calcul;
Fundamentarea unei solutii de principiu care vor preciza activitatile si operatiile ce urmeaza a fi informatizate, costul antecalculat al viitorului sistem informational proiectat.
Analiza sistemului informational existent la Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati a fost necesara pentru a fundamenta directiile de perfectionare si modernizare ale acestuia, si de asemenea pentru a satisface toate cerintele informationale ale conducerii companiei si ale structurilor functionale ale acesteia.
În realizarea analizei sistemului informational existent la Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati s-a tinut cont de respectarea urmatoarelor etape:
Documentarea pentru analiza sistemului informational
Alegerea procedeelor de analiza a sistemului informational
Studiul componentelor sistemului informational existent
Evaluarea critica a sistemului informational existent
Elaborarea variantelor de realizare a sistemului informatic
Declansarea analizei sistemului informational existent a fost comandata de conducerea companiei sub forma unui misiuni de audit intern neplanificate (care nu este cuprinsa în planul anual de audit intern), realizata de auditorii interni ai compartimentului de Audit Intern. Dat fiind complexitatea acestei analize a sistemului informational, auditorii interni au solicitat colaborarea unor specialisti din domeniul IT.
Constituirea colectivului pentru analiza sistemului informational existent
Colectivul pentru realizarea analizei sistemului informational este alcatuit din auditorii interni ai compartimentului de Audit Intern si sefii structurilor functionale supuse analizei si specialisti de sisteme informationale.
Participarea sefilor structurilor functionale este impusa de necesitatea identificarii informatiilor utile, eliminarea celor de prisos, inclusiv formularea cerintelor informationale pentru viitorul sistem, cerinte care se vor regasi în concluziile formulate de auditorii interni în Raportul de Audit Intern.
Aceasta colaborare a sefilor de structuri functionale ce fac obiectul analizei, este impusa de cunoasterea detaliata a tuturor activitatilor si operatiilor desfasurate, ceea ce ajuta la sesizarea neajunsurilor segmentului de sistem informational de care raspunde fiecare persoana din structura respectiva.
Documentarea pentru analiza sistemului informational existent
Activitatea de documentare necesara analizei sistemului informational s-a desfasurat conform procedurilor de audit intern,, Culegerea si prelucrarea informatiilor” si a urmarit îndeosebi studierea problemelor de organizare ale companiei rezultate din analiza organigramei, a ROF-ului, si alte documente relevante, particularitatile fiecarei activitati, fluxurile informationale precum si cadrul legislativ normativ impus functionarii sistemului informational.
S-au avut în vedere urmatoarele:
Modul de organizare si de conducere a companiei
Obiectele principale de activitate
Particularitatile proceselor desfasurate în cadrul companiei
Strategia si tactica conducerii în realizarea sarcinilor de serviciu
Principalele optiuni pentru dezvoltarea activitatilor, a serviciilor oferite
Principalele documente folosite
Structurile functionale implicate
Frecventele si termenele de realizare a documentelor
Dotarea existenta cu tehnica de calcul
Posibilitatea de asimilare a acesteia în conditiile imbunatatirii sistemului informatic
Procedee de analiza a sistemului informational existent
Alegerea procedeelor de analiza s-a facut în functie de complexitatea si particularitatile sistemului informational existent, conditiile concrete de lucru si experienta auditorilor interni.
Ca procedeu de analiza s-a utilizat observarea directa a activitatilor vizate si s-a urmarit modul de realizare a operatiilor de prelucrare a datelor din documentelor utilizate, timpul necesar realizarii fiecarei operatii, gradul lor de dificultate.
Un alt procedeu de analiza a fost chestionarul care a avut la baza o serie de întrebari care au fost adresate personalului din compartimentele analizate. Chestionarele au fost elaborate de auditorii interni si au cuprins maxim 20 întrebari.
Acest procedeu a prezentat avantajul ca a permis culegerea de informatii într-un timp scurt, simultan cu mai multe structuri functionale.
Referat la Caracterizarea sistemului informational contabil al intreprinderii moderne